Skip Main MenuSkip คู่มือการใช้บทเรียน

คู่มือการใช้บทเรียน

การสมัครสมาชิก
การเข้าสู่บทเรียน
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
การแจ้งเมื่อลืมรหัส
การส่งการบ้าน
การนำเสนอผลงาน
การทำแบบทดสอบ
Skip เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สหวิชา
true ปลูกปัญญา
youtube
คลังสื่อ CAI

Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of ครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
แจ้งให้นักเรียนทราบ เรื่อง การเปลี่ยน e-mail เป็น e-mail ที่ใช้งานได้จริง
 
แจ้งให้นักเรียนทราบ 
ในการสมัครสมาชิก จำเป็นต้องใช้ e-mail ที่ใช้งานได้จริงเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และการเปลี่ยน password ในกรณีลืม password หากนักเรียนมีการเปลี่ยน e-mail หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Skip LoginSkip Calendar

Calendar