Skip Main MenuSkip คู่มือการใช้บทเรียน

คู่มือการใช้บทเรียน

การสมัครสมาชิก
การเข้าสู่บทเรียน
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
การแจ้งเมื่อลืมรหัส
การส่งการบ้าน
การนำเสนอผลงาน
การทำแบบทดสอบ
Skip เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์น่าสนใจ

เว็บไซต์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สหวิชา
true ปลูกปัญญา
youtube
คลังสื่อ CAI

รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
กรอกข้อมูลประวัติ
 
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยเลือกคลิก ลิงก์ ให้ตรงกับห้องของตนเอง ดังนี้
รูปภาพของครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
วาดรูปการ์ตูนเลียนแบบตนเอง
 
การบ้านวันนี้ (วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)
..............................................
  1. ให้นักเรียนวาดรูปการ์ตูนเลียนแบบตนเองลงในกระดาษ A4 และลงสีให้สวยงาม
  2. ส่งงานในคาบเรียนสัปดาห์ที่ 12-16 มิ.ย.60 เพื่อนำไปใช้วาดภาพลงโปรแกรมในคาบเรียน
รูปภาพของครูณัฐนันท์ พงษ์ธนาวิสิฐ
แจ้งให้นักเรียนทราบ เรื่อง การเปลี่ยน e-mail เป็น e-mail ที่ใช้งานได้จริง
 
แจ้งให้นักเรียนทราบ 
ในการสมัครสมาชิก จำเป็นต้องใช้ e-mail ที่ใช้งานได้จริงเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และการเปลี่ยน password ในกรณีลืม password หากนักเรียนมีการเปลี่ยน e-mail หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Skip เข้าสู่ระบบSkip Calendar

Calendar